NIEJEDNAKOWE NAGRZEWANIE

Z kolei te czynniki wpływają na wa­runki termiczne i wilgotnościowe przy po­wierzchni Ziemi. Wojejkow był zdania, że na­leży poświęcić więcej uwagi badaniom sezono­wych zmian klimatu, tj. tym procesom zacho­dzącym w atmosferze, w wodach jezior i mórz, na powierzchni Ziemi, które zmieniają się w ciągu roku. Niejednakowe nagrzewanie przez słońce lą­dów i oceanów w pobliżu biegunów i równika powoduje powstawanie prądów powietrz­nych. Odczuwamy je jako wiatry o różnej sile, które wieją z obszarów o podwyższonym ciś­nieniu atmosferycznym (nazywanych ośrodka­mi wyżowymi lub antycyklonalnymi) do obsza­rów o niskim ciśnieniu atmosferycznym (nazy­wanych ośrodkami niżowymi lub cyklonalny- mi).Antycyklony i cyklony to potężne, szybko poruszające się wiry powietrza obejmujące obszary o powierzchni do 2000 km2, a czasem nawet większe.