NA CZYM POLEGA KOMFORT TERMICZNY

Organizm człowieka jest układem termody­namicznym utrzymującym stałą średnią tem­peraturę swego wnętrza nawet przy znacznie zmieniających się warunkach wymiany ciepła z otoczeniem. Mówi się czasem, że klimat wpły­wa na organizm przez skórę. Temperatura śro­dowiska zewnętrznego i promieniowanie sło­neczne są głównymi czynnikami wywołujący­mi drażnienie zakończeń włókien nerwowychreceptorów, znajdujących się w skórze. Wy­twarzane w nich impulsy nerwowe są przesy­łane do „głównego ośrodka sterowania w orga­nizmie” — centralnego układu nerwowego. Dla­tego też przenosząc się do innej strefy klima­tycznej, doznajemy skutków zmiany zespołu bodźców termicznych, które wpływają na wie­le procesów zachodzących w organizmie. W róż­nych strefach klimatycznych różne są bowiem wartości poszczególnych składowych wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem.