TRACONA ENERGIA

Jeśli przy temperaturze powietrza 10—18°C organizm człowieka znajdującego się w spoczynku wy­dziela średnio 1 g potu w ciągu 1 minuty, to przy podwyższeniu temperatury do 29—35°C ilość wydzielanego potu wzrasta pięciokrotnie. Gdy natomiast temperatura (10—18°C) nie ulegnie zmianie, ale człowiek będzie spacero­wał, wydzielanie potu wzrośnie trzykrotnie, a przy rąbaniu drzewa siedmio-, ośmiokrotnie z uwagi na znaczny wzrost wytwarzanego w organizmie ciepła. Znajomość ilości energii traconej przez orga­nizm człowieka przy różnych temperaturach powietrza i różnej intensywności wysiłku fi­zycznego może pomóc w prawidłowej ocenie własnych możliwości podczas wypraw tury­stycznych czy zajęć sportowych itp. W uzdro­wiskach należy stopniować w zależności od po­ry roku intensywność różnych zabiegów leczni­czych: gimnastyki oraz kąpieli mineralnych, słonecznych i powietrznych, tak aby nie prze­kraczać adaptacyjnych możliwości organizmu człowieka, zwłaszcza gdy są one obniżone i roz­regulowane wskutek choroby.