PRZEWAGA TYPÓW POGODY

Przewaga określonych typów pogody w danym klimacie korzystnie działających na zdrowie, decyduje właśnie o jego leczniczych hartujących właściwościach.Gwałtownym zmianom pogody związanym z przechodzeniem frontów atmosferycznych to­warzyszy pogorszenie stanu zdrowia wielu cho­rych, szczególnie ostro odczuwają je osoby z niedomaganiami układu krążenia. Dlatego za­warte w codziennych prognozach meteorolo­gicznych dane o przebiegu frontów atmosfe­rycznych powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu indywidualnego leczenia w uzdro­wiskach. Różne metody oceny wpływu warun­ków klimatycznych na człowieka uwzględniają, w sposób pośredni, dynamikę atmosfery. W kli­matologii kompleksowej stworzonej przez E. Fiodorowa i L. Czubukowa poszczególne ele­menty meteorologiczne połączono w klasy po­gody, pozwalające scharakteryzować pogodę w ciągu doby, a przez to określić warunki aeroterapii, helioterapii, talasoterapii oraz kontras- towość zmian pogody.