STOSOWANA METODA

W bioklimatologii w ostatnich latach często stosuje się metodę oceny bilansu cieplnego cia­ła człowieka. Uzyskane za pomocą tej metody dane pozwoliły grupie badaczy kierowanej przez M. Budyko opracować mapy stref kom­fortu klimatycznego dla ciepłej pory roku oraz ustalić niezbędne termoizolacyjne właściwości odzieży dla całego obszaru Związku Radziec­kiego.Klimatolog W. Rusanow zaproponował „wskaźnik zmienności pogody”, wyrażający w procentach stosunek częstości zmian okreś­lonych rodzajów pogody do liczby dni w rozpatrywanym okresie. Komputerowe opracowa­nie obszernych informacji uzyskanych z obser­wacji pogody pozwoliło W. Rusanowowi i jego współpracownikom z Instytutu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Tomsku opracować wiele map ważnych dla turystyki i lecznictwa klima­tycznego Zachodniej Syberii, przedstawiają­cych dane dotyczące między innymi warunków komfortu termicznego, liczby dni w roku o zbyt niskim natężeniu promieniowania nadfio­letowego, surowości pogody w zimie.