REKRUTACJA WIDOWNI

Który re­krutuje widownię z’szerokich i różnorodnych warstw i pokoleń. Który, umie wytwarzać wokół siebie atrakcyjną, atmosferę, to-warzyską, jaka zaspokaja potrzeby prestiżowe, emocjonalne^ na­wet snobistyczne. Który potrafi zbudować trwałe i.potężne mity , wielkiej kariery i sukcesu,’ także materialnego. Który wreszcie liczy się jakoś w-narodowej buchalterii- sportowych .strat i zysków. Otóż twierdzę, że hokej jak gdyby stracił kontakt z tak pojętą ’ „modnością”. Nabór młodzieży koncentruje się wokół.kilku sztu­cznych lodowisk — głównie w -małych miastach. Jest prowa­dzony niemal wyłącznie pod kątem szans wysokowyczynowych.