DALEKO IDĄCE IDEE

Ozna­czałoby to bardzo daleko idące, powiązania potrzeb i interesów jednostki z potrzebami i interesami instytucji sportowych-róż­nych szczebli. Oznaczałoby to czerpanie stąd środków utrzyma­nia, wiedzy o świecie, stylu zachowań. Dostrzeganie tu i tylko tu źródeł satysfakcji, prestiżu, wzrostu.własnej pozycji wśród in-, nych ludzi. „Sportowy sposób życia” tak rozumiany obejmuje, „światopogląd codzienny”, rozrywki w czasie wolnym, dobór przyjaciół — nawet często.takie procesy życiowe jak zakładanie rodziny i kierowanie aspiracjami dzieci.Pierwszy i drugi, zarysowany tu idealnie „sportowy sposób życia” bywa, sporadycżnie realizowany przez jednostki.