GŁĘBOKI PODZIAŁ

Ten -podział na ciało, duch i duszę głęboko”wrósł w kulturę europej­ską.’ „Ciało” było fizyczną, „zwierzęcą” formą-bytu ludzkiego: „duch” (der Geist,- 1’śsprit) — reprezentował ^myśl racjonalną, poznanie, panowanie nad światem rzeczy — także .nad ctełem; „Dusza” (die Seele, l’ame) była tym, w czym wyrażają się uc*u- ci&, przeżycia estetyczne i moralne, co stoi u źródeł inspiracji artystycznej, zwłaszcza w poezji i muzyce… Odpowiednikiem tego trójpodziału (zarysowanego tu .w grubym uproszczeniu) bywały różne, systemy kształcenia dzieci i młodzieży. Kiedy w jakimś okresie historycznym zbyt wyraźnie triumfowała jednostronność, pojawiali się reformatorzy, przypominający o prastarej potrzebie równowagi: między „ciałem”,, „duchem” i „duszą”.