ZWĘŻENIE AMBICJI

Otóż od pewnego czasu-zaczęło się coś zmieniać. Przybyły no­we intratne źródła dochódu dla mieszkańców P.; nie wymaga­jące wędrówek za nauką i chlebem. Młodzi ludzie zaczęli trak­tować sport także jako źródło utrzymania, a nie jako część bio­grafii uzupełniającą działania zawodowe. Jak każda populacja, młodzież z P. wykazywała dotąd szeroki rozrzut talentów i za­interesowań, który kierował ją ku różnym szkołom, technikom, uczelniom wyższym. Nagle jak gdyby owa prawidłowość staty­styczna przestała działać. Nagle okazało się, że „nie warto iść na architekturę, lepiej zrobić klasę sportową, ą potem AWF…” Oczywiście, szkoła mistrzostwa sportowego przyciągnęła oczy sporej Części dzieci i młodzieży w P. Ale równocześnie jak gdy­by nastąpił zanik pozasportowych motywacji w innych szko­łach.