GDY CZŁOWIEK JEST ZDROWY

Gdy człowiek jest zdrowy, a warunki w ota­czającym środowisku nie obciążają nadmiernie jego układu termoregulacyjnego — tempera­tura jądra utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrost temperatury następuje przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym, przegrzaniu podczas wielkich upałów lub podczas gorączki towarzyszącej chorobie, natomiast spadek — podczas zbyt silnego chłodu. Są to zatem wa­runki, w których życie człowieka jest w nie­bezpieczeństwie. Rozpiętość temperatur ciała, przy której czło­wiek może żyć (co nie jest równoznaczne z wy­konywaniem czynności wymagających wysiłku fizycznego, jest stosunkowo niewielka i wyno­si 25—43°C. Przy operacjach wykorzystuje się metodę znacznego obniżenia temperatury ciała chorego: od 36°C do 25°C. Prasa przynosi cza­sem sensacyjne informacje o utrzymaniu się przy życiu ludzi, których temperatura ciała spadła poniżej 25°C. Jeśli informacje te zosta­ną potwierdzone w sposób bezsporny, to przed współczesną medycyną otworzą się nowe hory­zonty, zmianie ulegną poglądy na zdolności adaptacyjne organizmu człowieka.