TŁUMACZENIE PRAWIDŁOWOŚCI

Tę prawidłowość można tłumaczyć następująco: organizmowi człowieka o większej masie łatwiej jest prze­ciwstawić się chłodowi, ponieważ stosunek po­wierzchni ciała do jego objętości bardziej sprzyja utrzymaniu stałej temperatury ciała niż u osobnika o małej masie i niskim wzroś­cie. Im większy jest rozmiar ciała, tym mniej­szy jest stosunek jego powierzchni do objętoś­ci, powierzchnia ciała jest bowiem wprost pro­porcjonalna do kwadratu, a objętość — do trzeciej potęgi jego rozmiaru.Należy zaznaczyć, że wzrost i masa ciała ludności zamieszkującej na jakimś obszarze zależą nie tylko od warunków klimatycznych, ale także od czynników genetycznych i spo­łeczno-ekonomicznych: jakości pożywienia, wa­runków życia, charakteru wykonywanej pracy itp. Prawidłowość zaobserwowana przez C. Orra nie jest przeto uniwersalna i nie zawsze po­twierdza się. Tak na przykład Murzyni z Su­danu (kraju o gorącym klimacie) i Polinezyj­czycy żyjący w klimacie tropikalnym) znacznie górują pod względem wzrostu i masy ciała nad mieszkańcami Północy — Lapończykami.