MECHANIZMY PRZYSTOSOWANIA

Rozważmy teraz, jak funkcjonują mechaniz­my przystosowania człowieka do chłodu i upa­łu.O    tym, jakie zjawiska zachodzą w organiz­mie człowieka w warunkach arktycznych, ob­szernie i interesująco informuje książka A. Bur- tona i O. Edholma Człowiek w warunkach chło­du. Przy niskiej temperaturze otoczenia orga­nizm dąży do zwiększenia produkcji ciepła (może nawet podwoić ją) oraz do zmniejszenia strat ciepła przez skórę. Na skutek sygnałów termoreceptorów oraz bodźców przekazywa­nych z ośrodkowego układu nerwowego wy­stępuje skurcz naczyń skórnych i podskórnej tkanki łącznej, a przy niższej temperaturze lub prędkim jej spadku — tzw. „gęsia skórka” — znak, że nastąpił już skurcz mięśni gładkich skóry.