RÓWNOWAGA BILANSU CIEPLNEGO

Zaobserwowano wielo­krotnie, że równowaga bilansu cieplnego czło­wieka w spoczynku utrzymywana jest już z pewnymi trudnościami przy temperaturze powietrza 40°C i wilgotności względnej 30% lub przy temperaturze 30 °C i wilgotności względnej 85%. Powyżej tej granicy samopo­czucie większości osób gwałtownie ulega po­gorszeniu.Wilgotność względna powietrza wyraża w procentach stosunek ilości pary wodnej zawar­tej w określonej objętości powietrza do tej maksymalnej ilości pary, która by tę objętość nasyciła. Dalszy wzrost zawartości pary pro­wadzi do powstania rosy, a więc skroplenia się pary wodnej.Ajzensztat, geofizyk z Taszkientu, na pod­stawie wieloletnich badań bilansu cieplnego ciała człowieka w różnych warunkach przyrod­niczych zaproponował wzór, za pomocą którego można obliczyć ilość potu wyparowywanego z organizmu podczas umiarkowanego wysiłku fizycznego w ciągu dnia pracy, \V regionach Związku Radzieckiego o gorącym klimacie, na otwartej przestrzeni (nie zacienionej)’ i z odpo­czynkiem w cieniu tylko podczas przerwy obia­dowej. Ilości te wynoszą: 4860 g we Frunze, 6680 g w Aszchabadzie i 7790 g w Termezie leżącym nad rzeką Amudarią, w pobliżu gra­nicy z Afganistanem.