ODCZUCIE CIEPŁA

Różnica bilansu cieplnego ciała człowieka pomiędzy miejscami o surowym klimacie i o klimacie umiarkowanym czy ciepłym wzra­sta zimą i w porach przejściowych (wiosną i je- sienią). Na obszarach o klimacie subtropikal­nym okres, kiedy w wymianie ciepła z otocze­niem straty przewyższają ilość uzyskiwanego ciepła, jest znacznie krótszy niż w innych stre­fach klimatycznych Związku Radzieckiego. Stąd też na południu ciepłą odzież nosi się znacznie krócej niż w strefie środkowej czy tym bar­dziej północnej.Odczucie ciepła zależy nie tylko od dopływu do ciała energii słonecznej czy od temperatury powietrza. Jest ono również w znacznym stop­niu związane z wilgotnością powietrza oraz z prędkością wiatru.Wrażliwość organizmu człowieka na zmianę temperatury otoczenia na obszarach o różnym klimacie zależy od jego możliwości adaptacyj­nych. Jak wykazały liczne badania fizjologów i bioklimatologów, strefa komfortu, tj. takich zewnętrznych warunków, przy których zdrowy człowiek nie odczuwa ani upału, ani chłodu czy duszności, a więc czuje się możliwie najlepiej, nie jest jakimś wzorcem dającym się odnieść do wszystkich ludzi, różnych stref klimatycz­nych i wszystkich pór roku.