TRYB I WARUNKI ŻYCIA

Zależy ona od try­bu i warunków życia, wieku, jak również od tego, czy człowiek znajduje się w spoczynku, pracuje umysłowo czy wykonuje pracę wyma­gającą dużego wysiłku fizycznego.W zależności od wieku, stopnia zahartowania i wytrzymałości na chłód czy upał organizm może wytwarzać różne ilości ciepła. Nieraz stykamy się z różnymi odczuciami temperatu­ry otaczającego środowiska. Wśród osób prze­bywających w tym samym pomieszczeniu np. pracujących w jednym pokoju biurowym i po­dobnie^ ubranych — jedni uważają, że należy uchylić okno, ponieważ w pokoju jest zbyt go­rąco, podczas gdy innym jest zimno.Reakcja organizmu człowieka na chłód i upał jest zależna od stanu układu nerwowe­go, ciężaru i wymiarów ciała oraz od stanu zdrowia. Dlatego też niektórzy ludzie źle zno­szą upal i ich organizm wykazuje wtedy zwięk­szone zapotrzebowanie na tlen, natomiast są bardziej od innych wytrzymali na chłód. Z ko­lei inni mogą reagować odwrotnie.