ŁATWA OBSERWACJA

Można to łatwo zaobserwować jesienią, np. w środkach komunikacji, kiedy to widzi się dosyć ciepło ubrane osoby wyglądające na zziębnięte, pod­czas gdy inni, lżej ubrani nie sprawiają takie­go wrażenia. Podobnie w czasie wycieczek; w tych samych warunkach atmosferycznych z jednych leje się pot, twarze ich są czerwone z przegrzania i wysiłku, a inni wyglądają nor­malnie.W rezultacie wielowiekowego przystosowania się do warunków środowiska naturalnego po­szczególne narody ukształtowały swój charak­terystyczny tryb życia, pracy, sposób ubierania się, urządzenia pomieszczeń mieszkalnych. Tra­dycje te mają oczywiście pewien związek ze sposobem odżywiania się, składem pożywienia i zawartością w nim tłuszczów, białek i wita­min, od których zależy ilość ciepła wytwarza­nego przez organizm. Przy określaniu wpływu temperatury środo­wiska na organizm człowieka należy pamiętać, że w klimacie umiarkowanym w ciągu roku średnio 2/3 powierzchni ciała jest przykryte odzieżą.