ŁATWO ZAUWAŻYĆ

Łatwo zauważyć, że wobec wskazanych wy­żej trudności w ocenie wpływu różnych czyn­ników środowiska na wymianę ciepła między organizmem człowieka a otoczeniem skutecz­ność stosowanych do tego celu wskaźników NTE i REET nie zawsze może być zadowalają­ca. Dlatego też wielu bioklimatologów poszu­kuje nowych, lepszych metod.Stwierdzono, że dobre samopoczucie człowie­ka mogą zapewnić pewne kombinacje tempe­ratury i wilgotności powietrza. Wyższą temperaturę łatwiej zno­si się w pomieszczeniu, w którym powietrze jest suohsze, ale ta prawidłowość funkcjonuje tylko w pewnym zakresie wilgotności. Jeśli wilgotność względna jest niższa niż 20%, to parowanie z powierzchni błon śluzowych dróg oddechowych człowieka jest tak duże, że po­woduje ich zbytnie wysychanie. Wywołuje to u człowieka znajdującego się w górach czy na pustyni przykre uczucie suchości w gardle i w nosie oraz pękanie warg. Ponadto nastę­puje osłabienie ochronnych właściwości tych błon, utrudniających wtargnięcie do organizmu cząsteczek pyłu i różnych drobnoustrojów.