RÓŻNE ELEMENTY KLIMATU

Należy podkreślić, że według współczesnych poglądów pojęcie komfortu klimatycznego – obejmuje także takie parametry, jak: czystosć powietrza, jego jonizacja, zawartość określo­nych domieszek oraz elektryczne właściwości atmosfery.Ze względu na to, że ludzi stale mieszkają­cych na północy lub na południu cechuje roż­na wrażliwość na bodźce termiczne, a przede wszystkim cierpią oni na różne dolegliwości, mają też inne wymagania co do komfortu ter­micznego. Konieczne jest więc budowanie ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, sa­natoriów w różnych warunkach klimatycz­nych. Zwracać przy tym należy uwagę na wa­lory przyrodnicze i estetyczne terenu: malow­niczy krajobraz, duże nasłonecznienie i odpo­wiednie ukształtowanie terenu, występowanie źródeł wód mineralnych, wód termalnych i peloidów.Różne elementy klimatu: nasłonecznienie, temperatura, wilgotność powietrza, wiatr — mają istotny wpływ na organizm zdrowego człowieka.