NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SILNYCH WIATRÓW

Niekorzystne działanie silnych wiatrów na człowieka wzmagają bakterie i wirusy choro­botwórcze przenikające razem z pyłem do osłabionego organizmu.Korzystny albo szkodliwy wpływ wiatrów w dużym stopniu zależny jest od prędkości przemieszczania się mas powietrza. Dla wielu miejscowości podgórskich charakterystyczne są ciepłe i suche wiatry — feny.  Powstają one w przypadku dużych różnic ciśnienia po obu stronach grzbietów gór. Powietrze ochładza się i skrapla Się para wodna w nim zawarta. Na tej części stoku, gdzie wiatr wznosi się — wy­stępują opady. Po drugiej stronie grzbietów górskich z kolei powietrze opada, ogrzewa się i osusza. Tego rodzaju wiatry nie zawsze są korzystne. Niekiedy wieją z ogromną prędko­ścią, osiągają siłę huraganu, wzbijają w po­wietrze ogromne ilości pyłu i kurzu, źle wpły­wają na roślinność. Nazywane są nawet gór­skimi wiatrami stepowymi. Feny chrakteryzu- je duża aktywność meteorotropowa — zmniej­szają sprawność psychiczną, sprzyjają dość zna­cznemu pogorszeniu ogólnego stanu fizjologi­cznego i samopoczucia u ludzi szczególnie z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia.