DUŻE ZMIANY Z DNIA NA DZIEŃ

Ich prace wykazały, że zbyt dużym zmianom z dnia na dzień temperatury i ciśnienia powie­trza bardzo często towarzyszy wzrost zachoro­wań na różne choroby i pogorszenie samopo­czucia u osób reagujących na nagłe zmiany pogody (ludzi takich nazywamy wrażliwymi meteor otropowo). Aby można było uwzględnić wpływ na człowieka wspomnianych wskaźni­ków klimatycznych, opracowano mapy ich zmian w ciągu doby.Szersze zastosowanie maszyn matematycz­nych do oceny wpływu klimatu na ludzi zdro­wych i chorych pozwoli odkryć nowe prawid­łowości w bioklimatologii, zbliży nas do urze­czywistnienia idei A. Wojejkowa, — meteoro­loga rosyjskiego żyjącego na przełomie XIX- XX wieku — który uważał, że meteorologia powinna służyć medycynie. Alisow, specjalista w dziedzinie meteoro­logii dynamicznej — nauki o ruchach mas po­wietrznych i frontach atmosferycznych — za­proponował metodę oceny wpływu na człowie­ka korzystnych i niekorzystnych typów pogo­dy.