CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW

Zastosowano ją do opracowania biometeorologicznej charakterystyki różnych regionów Związku Radzieckiego. Tego rodzaju prace są prowadzone w dalszym ciągu. Na podstawie analizy dobowych danych dotyczących przyję­tych elementów meteorologicznych określa się charakterystyczny typ pogody w danym miej­scu i czasie oraz ocenia jego zmienność, tj. obli­cza się, ile dni bez przerwy utrzymuje się pe­wien typ pogody i ile razy występuje w ciągu miesiąca. Opracowania takie wykonuje się od­dzielnie dla każdego typu pogody. Dodatkowo bierze się pod uwagę: maksymalne temperatury w ciągu dnia, 'różnice temperatur między dniem nocą (amplitudę), minimalną wilgotność po­wietrza, maksymalne prędkości wiatru. Podob­nie jak dla średniej temperatury dobowej, wy­znacza się ich częstość i stabilność. Uwzględnia się też natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, stopień zachmurzenia, częstość opadów atmosferycznych czas ich utrzymywania się.