AUTOR METODY

Autor tej metody jest zdania, że dla biometeorologicznej oceny pogody nie wystarczy wiedza o powtarzaniu się słonecznej i ciepłej, deszczowej lub wietrznej pogody, ale należy także uwzględniać długość utrzymywania się poszczególnych jej typów.Rozważmy następujący przykład. Jeśli czło­wiek przyjechał na miesięczny wypoczynek na estońskie wybrzeże Bałtyku i w tym okresie było tam dziewięć dni deszczowych, to nie jest dla niego obojętne, czy deszcz padał przez dziewięć dni z rzędu, czy też pogoda deszczo­wa występowała trzy razy po trzy dni, pomię­dzy którymi panowała pogoda bardzo ciepła słoneczna, lub deszcz padał dziewięć razy po jednym dniu itd. W każdym z tych przypad­ków organizm człowieka inaczej reaguje na po­godę.Należy też pamiętać, że skutek działania ta­kiej samej temperatury na ustrój człowieka (podobnie jak i każdego innego elementu me­teorologicznego) nie wszędzie jest taki sam, jak to przyjmuje się w kompleksowej meteoro­logii, lecz zależy od charakterystycznego dla danego regionu klimatu, związanego z jego położeniem geograficznym.