SAMA TEMPERATURA

Ponadto ta sama tem­peratura w tym samym okresie w dwóch róż­nych miejscach może być związana z różnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tak na przykład temperatura — 10°C w styczniu w Batumi wią­że się z napływem chłodnych mas powietrza z północy, towarzyszących cyklonom. U ludzi tam zamieszkujących wywołuje odczucie nie­zwykłego chłodu, ponieważ w strefie klimatu subtropikalnego zimą temperatury prawie za­wsze są dodatnie i do takich warunków przy­stosowane są tam mieszkania, odzież, gospo­darka itp. Przy temperaturze — 10°C, co zda­rza się raz na kilka lat, duże szkody powstają w uprawach herbaty, roślin cytrusowych, ulega zniszczeniu roślinność zdobiąca miasto (m.in. palmy, magnolie, bananowce, bambusy). W tym samym czasie w Noworosyjsku tryb życia mieszkańców jest przystosowany do dosyć su­rowej zimy, więc kiedy przy ciągłych silnych mrozach wystąpią dni, gdy temperatura wy- ; nosi —10°C (co związane jest z napływem ciepłych mas powietrza), to pogodę taką od­czuwa się jako niezwykle dla tej pory roku ciepłą, niemal odwilżową.