SPOSOBY OCENY POGLĄDÓW

Odczucie ciepła w różnych warunkach śro­dowiska przyrodniczego zależy zarówno od czynników natury meteorologicznej, jak i fizjo­logicznej. Z tych względów problem „klimat i człowiek” można rozwiązać tylko przy współ­działaniu lekarzy i biometeorologów. Teorety­czne podstawy fizjologicznej klasyfikacji kli­matu zostały opracowane przez I. Kandrora, D. Deminę i E. Ratnera.Przeprowadzono 845 obserwacji 98 zdrowych osób, ubranych stosownie do pory roku i po­gody, znajdujących się w ruchu (spacer na świeżym powietrzu). Obserwacji dokonano w różnych strefach geograficznych Związku Radzieckiego (Workuta, Moskwa, Celinograd, Batumi, Aszchabad). Wrażenia cieplne bada­nych rejestrowano metodą ankietową według 7-stopniowej skali: 1 — bardzo zimno, 2 — zimno, 3 — dosyć zimno, 4 — komfort ter­miczny, 5 — ciepło, 6 — upalnie, 7 — bardzo upalnie. Obok tej subiektywnej oceny Ratne- rowi udało się uzyskać także obiektywny wska­źnik odbioru przez człowieka bodźców termicz­nych.