ZŁOŻONE ZJAWISKO

W złożonym zjawisku oddziaływania pogody na człowieka należy uwzględniać jednoczesny wpływ wielu zmieniających się w czasie czyn­ników zewnętrznych (promieniowanie słonecz­ne: podczerwone, widzialne, nadfioletowe, tem­peratura powietrza, jego wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, wiatr, jonizacja powietrza, elek­tryczność atmosferyczna itd.).Odczucie ciepła zależy także od odzieży, jaką człowiek nosi, od tego, czy jest ona odpowied­nia do aktualnej pogody. Jeśli człowiek odpo­czywający biernie i turysta mają odzież o róż­nej izolacji cieplnej, to różne pogody (w pew­nym zakresie ich zmian) mogą być przez nich odczuwane jednakowo. Zaproponowana przez Kandrora i innych klasyfikacja pogody uwzglę­dnia takie przypadki; stanowi to jedną z jej zalet.Czynniki fizjologiczne (ilość wytwarzanego ciepła w organizmie, ilość wydzielanego potu, intensywność procesów przemiany materii, na­pięcie mięśni itd.) przy takiej samej pogodzie nie są jednakowe w stanach bezruchu i aktyw­ności fizycznej. Zostało to także uwzględnione w klasyfikacji pogody według jej działania fizjologicznego.