STAN KOMFORTU TERMICZNEGO

Okazało się, że stan komfortu termicznego gdy człowiek nie odczuwa ani nadmiernego ciepła, ani chłodu — powstaje przy średniej ważonej temperaturze skóry 31—33 °C. Obni­żenie jej o kilka stopni powoduje także okreś­lone ochłodzenie ciała. Przy upalnej pogodzie napięcie mechanizmów termoregulacyjnych or­ganizmu najlepiej charakteryzuje ilość wydzie­lanego potu, a przy pogodzie ciepłej czy chłod­nej — średnia ważona temperatura skóry. Bio­rąc to pod uwagę Ajzensztat opracował atlas bioklimatyczny dla upalnych regionów Azji Środkowej, ilustrujący intensywność obciążenia termicznego organizmu człowieka latem, szcze­gólnie na południowych obszarach środkowo- azjatyckich pustyń.W zależności od wartości średniej ważonej temperatury skóry i odczucia ciepła przez ba­danych Ratner wyróżnił 9 typów pogody za­obserwowanych w badaniach biometeorologicznych na obszarze Związku Radzieckiego w chło­dnej  i ciepłej porze roku. W tabeli tej literami oznaczono poszczególne typy pogody, cyfry przed literami oznaczają wpływ tempe­ratury związany ze wzrastającym obciążeniem mechanizmów termoregulacyjnych organizmu.