OCENA WARUNKÓW POGODOWYCH

Ocenę warunków pogodowych w danej miej­scowości przeprowadza się w następujący spo­sób. Z tablic zawierających wartości poszcze­gólnych elementów meteorologicznych danej miejscowości wypisuje się potrzebne dane (tem­peratura, wilgotność powietrza, prędkość wia­tru, wielkość opadów, zachmurzenie, liczba dni z burzą, z mgłą) i na tej podstawie, np. dla godziny 13 (II termin obserwacyjny na sta­cjach meteorologicznych), określa się typ po- ’ gody dla każdego dnia. Następnie w każdym miesiącu oblicza się liczbę dni komfortowych (chłodnych i ciepłych), subkomfortowych oraz dyskomfortowych. Na podstawie tych danych sporządza się wykres (klimatogram).Rozważmy przykładowo klimatogram dla miejscowości Dżermuk, ilustrujący pogodę w ro­ku 1962. Uzdrowisko to położone jest w górach, na południe od jeziora Sewan, w Ar­menii, na wysokości około 2000 m npm.