UŚREDNIENIE DANYCH

Uśredniając dane dla poszczególnych miesię­cy uzyskiwane w ciągu wielu lat można dla każdej miejscowości (gdzie zbierane są dane meteorologiczne) opracować wykres obrazujący średnie wieloletnie częstotliwości występowa­nia wyróżnionych typów pogody w poszczegól­nych miesiącach. Mając tego rodzaju wykresy dla różnych miejscowości w danym regionie, można wykonać przestrzenno-czasową analizę pogody badanego obszaru i w ten sposób wy­różnić tereny o największych walorach wypo­czynkowo-turystycznych w poszczególnych po­rach roku. Dzięki wykresom można też śledzić zmiany pogody z roku na rok w interesującej nas miejscowości w określonej porze roku. Ma to duże znaczenie praktyczne dla osób, które korzystają z wczasów i leczenia uzdrowiskowe­go, a przede wszystkim dla tych, którzy zaj- mują się obsługą ruchu turystycznego, lecze­niem sanatoryjnym, budową obiektów wczaso­wych i uzdrowiskowych.