WYKRESY POGODY

Stosowane w ocenie warunków pogodowych terminy: okres komfortowy, subkomfort, dys­komfort nie są zbyt ścisłe, bowiem nawet w po­rze roku o najlepszej pogodzie nie wszystkie dni miesiąca mają pogodę komfortową i sub- komfortową. Poprawniej byłoby mówić: liczba dni z komfortowymi, subkomfortowymi, dys­komfortowymi warunkami pogodowymi. Ter­miny te są dłuższe, mniej wygodne w użyciu. Dlatego też powszechnie stosowane niezbyt ści­słe określenia traktujemy jako pewnego rodza­ju skróty myślowe, pamiętając o ich właści­wym znaczeniu. Dla przykładu zaprezentujemy wykresy po­gody dla miejscowości położonych w różnych strefach klimatycznych: w północnej , w środkowej części  oraz na południu ZSRR .Stosunkowo łagodny klimat na północy euro­pejskiej części Związku Radzieckiego — w po­równaniu z północną Syberią — przejawia się przede wszystkim w wydłużeniu okresu pogo­dy sprzyjającej człowiekowi. Dni z pogodą komfortową występują tam od maja do wrześ­nia, subkomfortową — od maja do sierpnia (ciepłą) i od kwietnia do października (chłod­ną).