DLA SFERY KLIMATU

W Dudince (leżącej za kołem podbieguno­wym, u ujścia Jeniseju) i w Anadyrze (położo­nym nad Morzem Beringa) okresy pogody subkomfortowej są krótsze, ponieważ wiosna roz­poczyna się tam później, a jesienne chłody po­jawiają się wcześniej niż na północy europej­skiej części Związku Radzieckiego (Archan- gielsk). Także okres pogody komfortowej Du- dinka ma krótszy niż Archangielsk. Jeszcze su­rowszy jest klimat w Anadyrze. Dla strefy klimatu umiarkowanego reprezen­tatywne są miejscowości: Ryga (położona nad Morzem Bałtyckim), Moskwa (środkowa część Niziny Wschodnioeuropejskiej), Tynda (Zabaj­kale, stacja przy Bajkalsko-Amurskiej Magi­strali). Szerokości geograficzne tych miejsco­wości różnią się tylko nieznacznie od siebie. Z zamieszczonych klimatogramów moż­na wnioskować, że rejony te mają zbliżone warunki klimatyczne.