ZMIENNOŚĆ POGODY

Różnica warunków termicznych między róż­nymi szerokościami geograficznymi terytorium Związku Radzieckiego polega nie tylko na tym, że na północy są większe chłody niż na połud­niu, ale także na tym, że różny jest czas trwa­nia poszczególnych pór roku w tych regionach. Tak na przykład w strefie wczasowo-wypo- czynkowej Leningradu, na wybrzeżu Zalewu Fińskiego, średnio w roku jest 106 dni mroź­nych, natomiast w Soczi i Adlerze — tylko 7 dni. Ciepła i upalna pogoda w Soczi utrzy­muje się średnio przez 244 dni w roku, a w Le­ningradzie — tylko przez 131 dni. W miarę jak wzrasta szerokość geograficzna, rośnie kontrastowość klimatu. Jeśli porównamy maksymalne temperatury latem w Archan- gielsku, położonym na wybrzeżu Morza Białe­go, i w Soczi, nad Morzem Czarnym, to okaże się, że różnią się one zaledwie o 1—2°C i wy­noszą odpowiednio 33—32°C i 35—34°C. Mro­zy w Archangielsku dochodzą do — 45°C, pod­czas gdy w Soczi temperatura zimą nie spada poniżej — 13°C.