ZMIENNOŚĆ POGODOWA

Nie bez powodu takich ludzi nazywa się „żywymi barometra­mi”, ponieważ są oni w stanie przewidzieć zmianę pogody znacznie wcześniej, niż można to zrobić za pomocą przyrządów mierzących poszczególne elementy meteorologiczne: ciśnie­nie atmosferyczne, temperaturę, wilgotność po­wietrza, prędkość wiatru.Wyjaśnieniem wrażliwości meteor otropo we j, powiązaniem jej z pewnymi chorobami zajmu­je się biometeorologia.Pogoda charakteryzuje się znaczną zmienno­ścią z dnia na dzień, szczególnie w przejścio­wych porach roku, tj. wiosną i jesienią; stopień tej zmienności zależy od regionu geograficzne­go. Wykazano, że najsilniejszy wpływ pogody na zdrowie człowieka zaznacza się w momen­tach nagłej zmiany wartości elementów me­teorologicznych: temperatury i wilgotności po­wietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości wiatru.