NAGŁE ZMIANY

Nagłe zmiany fizycznego stanu atmo­sfery najczęściej związane są z przejściem fron­tów atmosferycznych (tj. warstw przejściowych na styku mas powietrza o różnych właściwoś­ciach fizycznych). Szczególnie szybko zmienia się pogoda w strefie frontu chłodnego. Zwykle front ten wywołuje gwałtowny spadek ciśnie­nia atmosferycznego i latem przynosi silne deszcze połączone z burzami, zimą zaś — śnie­życe.W. Owczarowa z Instytutu Fizykoterapii i Badania Uzdrowisk stwierdziła, że spadek ciśnienia atmosferycznego tylko o 1000 Pa przy zmianie pogody, może wywołać zaostrzenia w przebiegu chorób układu krążenia. Niektó­rzy chorzy odczuwają wówczas brak powietrza, duszność i osłabienie. Stany te mogą być we­dług Owczarowej następstwem obniżenia ciś­nienia parcjalnego tlenu w powietrzu. Tak na przykład przy upalnej pogodzie i dużej wilgot­ności powietrza, kiedy temperatura powietrza dochodzi do 30 °C, a wilgotność bezwzględna osiąga wartość 4000 Pa, ciśnienie parcjalne tle­nu jest 1,5 raza mniejsze niż przy temperatu­rze — 30°C i wilgotności bezwzględnej 50 Pa.