NISKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

Statystyki świadczą o tym, iż w dniach o ni­skim ciśnieniu atmosfeirycznym dwukrotnie wzrasta liczba przypadków pogorszenia stanu zdrowia osób z chorobą nadciśnieniową w po­równaniu z dniami o normalnym ciśnieniu. Osoby wrażliwe meteorotropowo szczególnie źle znoszą jednoczesne działanie obniżonego ciśnie­nia atmosferycznego i wysokiej wilgotności po­wietrza. Organizm człowieka zdrowego, w któ­rym procesy adaptacyjne przebiegają prawidło­wo, bezboleśnie reaguje na zmiany pogody. Od­dech jego staje się nieco głębszy i częstszy, wzrasta więc wentylacja płuc, zużycie tlenu utrzymuje się przez to na takim poziomie jak przy normalnym ciśnieniu powietrza, ponadto nieznacznie wzmaga się krążenie krwi. Osoby cierpiące na choroby układu nerwo­wego, chronicznie chorzy, mają niesprawne me­chanizmy przystosowywania się do zmian w środowisku. Toteż lekarze uzdrowiskowi w okresie, kiedy prognozy meteorologiczne za­powiadają nagłe zmiany pogody, szczególną opieką otaczają kuracjuszy nie zaaklimatyzo­wanych jeszcze do miejscowych warunków.