NA CZYM POLEGA AKLIMATYZACJA?

W warunkach, do których jest przyzwyczajony, przychodzi do zdrowia, odzyskuje zdolność do pracy.Znane są przypadki, że nagła zmiana warun­ków klimatycznych nie tylko szkodzi zdrowiu człowieka, ale zagraża życiu.Członek Akademii Nauk Związku Radziec­kiego A. Awcyn wyróżnił skrajnie niekorzyst­ne dla człowieka strefy klimatyczne — obsza­ry, na których działanie środowiska przyrodni­czego jest wyjątkowo nie sprzyjające. W Związ­ku Radzieckim do takich stref zaliczył: 1 — obszary za kołem podbiegunowym (1,7 min km8% powierzchni ZSRR) i przylegające do nich rozległe tereny (głównie w azjatyckiej części ZSRR), na których panuje bardzo długa i surowa zima, lato jest krótkie i chłodne; 2 — pustynne tereny Azji Środkowej (1,6 m,ln km7% powierzchni kraju); 3 — wysokogórskie regiony w europejskiej i azjatyckiej części ZSRR; 4 — duże, bardzo gęsto zaludnione mia­sta.