TRUDNE WARUNKI POBYTU

Trudne warunki pobytu w stacji „Wostok” pogarsza to, że przez cały rok organizm czło­wieka jest pozbawiony promieniowania nadfio­letowego; także latem, przy temperaturze po­niżej — 30 °C całe ciało musi być zabezpieczone przed chłodem specjalną odzieżą. Nie wyjaśnio­no dotąd do końca działania na człowieka pól geoelektrycznego i geomagnetycznego, których natężenie w rejonie stacji ,,Wostok” jest duże.Poznanie reakcji organizmu ludzkiego na warunki, jakie panują w wyjątkowo chłodnych regionach Antarktydy, może ułatwić rozwiąza­nie niektórych problemów medycyny kosmicz­nej i aklimatyzacji do nietypowych dla czło­wieka warunków, jakie mogą występować w otaczającym go środowisku. Wieloletnie obser­wacje osób zimujących na Antarktydzie oraz prace J. Kandrora dotyczące fizjologii człowie­ka w warunkach Dalekiej Północy wykazały, że przy aklimatyzacji dużą rolę odgrywają tam szeroko rozumiane warunki bytowania (praca, wypoczynek), jakie człowiekowi stworzono.