NIEDOSTATEK PROMIENIOWANIA

Niedostatkowi promieniowania nadfioletowego można zapobiec przez naświetlania lampami kwarcowymi. Bardzo ważnym czynnikiem w przystosowaniu się do życia w trudnych wa­runkach klimatycznych jest właściwe spędzanie czasu wolnego, tak by wyeliminować albo przy­najmniej osłabić niekorzystny wpływ na psy­chikę różnych czynników środowiskowych. Kontakt radiowy i listowny z rodziną, intere­sujące zajęcia w czasie wolnym, dobra atmo­sfera w zespole, jak i zadowolenie z pracy de­cydują o zdolności przystosowania się organiz­mu do nowego środowiska naturalnego. Jednakże pobyt w stacji badawczej na An­tarktydzie nie musi łączyć się z samymi uciąż­liwościami. Nie bez racji jeden z uczestników dwóch antarktycznych ekspedycji (pierwszej i dziewiątej), geograf J. Model wspomina, że w żadnym kurorcie nie czuł się tak dobrze jak w stacji „Mirnyj” dzięki oddaniu się bez prze­szkód pasjonującej pracy, uwolnieniu się od codziennych trosk, typowych dla zwykłych warunków życia.