PRZY NAJLEPSZYCH WARUNKACH

Nawet przy najlepszych warunkach bytowa­nia na Dalekiej Północy pracujący tam ludzie powinni spędzać dłuższe urlopy wypoczynkowe w okolicach o najkorzystniejszych warunkach bioklimatycżnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie Arktyki nie powinny pra­cować osoby z nadciśnieniem tętniczym oraz z niektórymi innymi dolegliwościami, ponieważ mają znacznie zmniejszoną zdolność adaptacji do panującego tam klimatu.Czym wywołane są silne zakłócenia fizjolo­giczne przy zmianie miejsca pobytu? Jak moż­na wytłumaczyć to, że jedni ludzie bez szkody dla zdrowia mogą pracować w surowych wa­runkach Północy, podczas gdy dla innych prze­ciwwskazane może być przeniesienie się do miejscowości nawet o niezbyt uciążliwym kli­macie? Złożony proces aklimatyzacji człowieka do różnych warunków przyrodniczych jest przed­miotem zainteresowania wielu bioklimatologów, biogeografów, lekarzy, specjalistów w dziedzi­nie geografii turyzmu.