W ODMIENNYCH WARUNKACH

Po przeniesieniu się do odległych miejsco­wości, gdy człowiek znajdzie się w odmiennych warunkach przyrodniczych, rozpoczyna się pro­ces dostrajania systemów fizjologicznych orga­nizmu do nowych warunków. G. Daniszewski na podstawie wieloletnich obserwacji osób, któ­re przesiedliły się na Kołymę i w okolice Wor- kuty z rejonów Saratowa, Kujbyszewa, Nowo­sybirska, wyróżnił trzy fazy w procesie przy­stosowywania się do warunków surowej zimy podczas nocy polarnej, częstych zmian pogody i krótkiego lata, w okresie którego słońce nie zachodzi. W początkowej fazie następuje zabu­rzenie procesów fizjologicznych, w drugiej fazie ich przestrojenie i dostosowanie do nowych warunków zewnętrznych, a z kolei w trzeciej ten nowy stan procesów fizjologicznych ustala się i mówimy wtedy o pełnej aklimaty­zacji.