OKRES PRZYSTOSOWANIA

W początkowym okresie przystosowywania się u człowieka, który przyjechał do pracy w Norylsku z miejscowości leżącej w strefie kli­matu umiarkowanego, nieprzerwanie działające w nowym miejscu pobytu odmienne czynniki zewnętrzne zakłócają procesy adaptacyjne w or­ganizmie, jego związki z otaczającym środo­wiskiem; doraźnie powstają nowe związki. Pro­ces ten jest kierowany przez ośrodki w mózgu. Prowadzi on do zmiany wrażliwości organizmu na bodźce środowiskowe, wynikiem czego jest adaptacja do istniejących warunków. Według I. Pawłowa polega ona na trwałej równowadze ustroju w nowych warunkach środowiskowych.Jeśli procesy adaptacyjne zachodzą w orga­nizmie człowieka zdrowego, ale o wrażliwym systemie nerwowym, bądź chorego na gruźlicę, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, to mogą sta­nowić one zbyt silne obciążenie dla ośrodkowe­go układu nerwowego. Objawem tego może być wydłużenie czasu reakcji motorycznej, apatia, senność, zmniejszenie sprawności intelektualnej w czasie długiej nocy polarnej albo na odwrót podwyższenie pobudliwości, rozdrażnienie, bezsenność, a także zaostrzenie chronicznych niedomagań, odczucia bólu, złe samopoczucie, stany lękowe, izolowanie się od otoczenia, duży spadek wagi ciała.