CZYNNOŚĆ UKŁADÓW

Zaburza to z kolei czynności układów od­dechowego i krwionośnego. Czasem przy pod­wyższonej pobudliwości występują ataki dusz­nicy bolesnej, nerwobóle oraz zakłócenia pracy żołądka i jelit. Wieloletnie obserwacje wyka­zują, że duże zdolności adaptacyjne przejawia­ją nie tylko ludzie młodzi i zdrowi, ale nierzad­ko także starsi i chorzy. Często, po wystąpieniu w początkowym okresie objawów chorobo­wych, przy kontynuowaniu pracy w nowym miejscu, właściwym trybie życia i odżywianiu się, dobrej atmosferze w zespole dochodzi z cza­sem do trwałej aklimatyzacji. Świadczą o tym następujące dane. Na północy europejskiej czę­ści Związku Radzieckiego, w okolicach rzeki Peczory, w pierwszym półroczu pobytu ponad połowa nowo przyjętych korzysta z pomocy lekarskiej z powodu różnych kłopotów ze zdro­wiem. W drugim półroczu na różne dolegli­wości skarży się już tylko 17% tej grupy, a po trzyletnim pobycie stanowią oni zaledwie. 3% populacji osiedleńców.