ZMĘCZONE MIĘŚNIE

W tym czasie mięsień zmęczony skurczami wywołanymi przez poprzednie impulsy nerwo­we zdąży wypocząć. Tak oto można wytłuma­czyć „buforowe” działanie szybkich przejść od pobudzenia do hamowania, łagodzące ujemne skutki działania silnych bodźców atmosferycz­nych: wysokich i niskich temperatur, porywi­stych wiatrów, obniżonego ciśnienia atmosfe­rycznego na centralny układ nerwowy. W dru­giej fazie aklimatyzacji następują pewne zmia­ny w funkcjonowaniu ośrodków korowych pół­kul mózgowych, odpowiedzialnych za sterowa­nie reakcją organizmu na bodźce środowisko­we. System ten przechodzi w stan równowagi z nowymi warunkami klimatycznymi. Następu­je teraz trzecia faza — trwałej aklimatyzacji, kiedy to procesy regulacyjne w organizmie przybysza przebiegają tak samo jak u stałych mieszkańców.