MINERALIZACJA WÓD

Zawartość różnego rodzaju soli w wodzie rzecznej zwykle nie jest duża, dzięki czemu nadaje się ona do picia. Zawiera ona również pewną ilość jonów dodatnich i ujemnych. Naj­częściej w wodzie rzecznej rozpuszczone są wę­glany, siarczany i chlorki. Mineralizacja wód w rzekach wzrasta w kierunku z północy na południe, co wiąże się ze wzrostem suchości klimatu oraz zasolenia gleb. Dlatego na połud­niowym wschodzie Niziny Rosyjskiej, a także w Zachodniej Syberii, w dolinie rzeki Ili i nie­których suchych regionach Wschodniej Syberii silną mineralizację wody rzecznej odczuwa się w smaku. Woda na tych obszarach jest gorzko- słona. Tak na przykład w rzece Turgaj w Ka­zachstanie 1 1 wody zawiera do 19 g soli chlo­ru. Taka woda nie nadaje się do picia.Niektóre substancje znajdujące się w wodzie rzecznej tworzą zawiesinę. Obliczono, że w cią­gu roku rzeki na całej kuli ziemskiej znoszą do mórz i oceanów 472 min ton substancji w tej postaci, a ponadto 372 min ton substancji w formie rozpuszczonej.