DUŻA ZAWARTOŚĆ WODY

Woda rzek, jezior, źró­deł zawiera pewną ilość tzw. półciężkiej wody (HDO) i prawie śladowe ilości ciężkiej wody (D20), której cząsteczka ma dwa atomy cięż­kiego wodoru — deuteru, izotopu wodoru. Ilość ciężkiej wody oblicza się na około 0,2%. W ta­kich ilościach ciężka woda według opinii leka­rzy nie tylko nie jest szkodliwa, jak się sądzi, ale może nawet wpływać stymulująco na pro­cesy życiowe w organizmach zwierząt i czło­wieka. W stężeniach wyższych od normalnego natomiast jej działanie jest szkodliwe, a na­wet może być śmiertelne. Duża zawartość wody w żywych organiz­mach, jej udział w procesach przemiany ma­terii, oddychania, termoregulacjii i wydalania sprawia, że jest ona jednym z najważniejszych czynników przyrodniczych, od którego zależy zdrowie i życie człowieka.