JAKOŚĆ WODY NA DANYM OBSZARZE

Z jakością wody na danym obszarze, zawar­tością w niej różnych substancji związane jest występowanie wśród ludności lokalnych chorób pasożytniczych, tarczycy, zębów. Zakażenie na­turalnych zbiorników wodnych różnymi drob­noustrojami chorobotwórczymi może wywołać epidemię i pandemię czerwonki, duru brzusz­nego oraz innych chorób zakaźnych. Aby temu zapobiec, na zasadzie międzynarodowego poro­zumienia przyjęto normę czystości wody pitnej. Jakość tej wody jest kontrolowana przez służby inspekcji sanitarnej oraz stacje sanitarno-epi­demiologiczne.W 1848 roku, podczas epidemii cholery w Anglii, w londyńskiej dzielnicy Soho, lekarz J. Snow na planie dzielnicy zaznaczył domy, gdzie mieszkali chorzy na cholerę, oraz studnie, z których mieszkańcy tych domów czerpali wo­dę. Na tej podstawie ustalił, która studnia była ogniskiem epidemii.