ZAPASY WODY

Snow postarał się o za­mknięcie tej studni i wkrótce epidemia szybko wygasła. Aby uczcić pamięć lekarza, wdzięczni londyńczycy nadali jego imię jednemu z hoteli. Można spotkać się z opinią, że kulturę miesz­kańców na danym obszarze charakteryzuje średnia ilość wody zużywana przez jednego człowieka. Na przykład w średniowieczu mie­szkaniec miasta zużywał w ciągu doby średnio wiadra wody (tj. około 25 1). Obecnie w du­żych miastach ilość ta wzrosła 20-krotnie — do 500 1. Oprócz indywidualnego zużycia na tę wielkość składa się też woda zużywana na po­trzeby komunalne i przemysłowe. Duże zakłady przemysłowe potrzebują ogromnych ilości wo­dy. Tak na przykład do wyprodukowania 1 t papieru potrzeba aż 250 t wody. Szacuje się, że z ogromnych zapasów wody na kuli ziemskiej zaledwie 1% nadaje się do picia, z czego 1/5 znajduje się w jeziorze Bajkał.