PORÓWNANIE SKŁADU WODY

Jeśli porównać skład wody w morzach, to okazuje się, że pod względem rodzaju wystę­pujących soli oraz ich stężenia różnią się one nieraz dość znacznie. Jednak w każdym morzu najwięcej jest chlorku sodu . Zasolenie wody morskiej w różnych strefach brzegowych nawet tego samego basenu jest niejednakowe. Zależy ono od warunków klimatycznych na danym obszarze, z czym związana jest szybkość parowania wody, oraz od ilości wody dopływa­jącej z rzek.Woda morska stanowi wieloskładnikowy roz­twór, elektrolityczny, składający się z katio­nów sodu, potasu i magnezu, z anionów bromu i jodu oraz związków azotu, fosforu, arsenu, strontu, baru, litu, boru, srebra itd. — łącznie około 37 pierwiastków. W. Fiłatow zwrócił po­nadto uwagę na obecność w wodzie morskiej biogennych stymulatorów. Taki właśnie skład wody morskiej decyduje o tym, że pod wzglę­dem właściwości bodźcowych przewyższa ona znacznie wodę ze zbiorników słodkowodnych.