GORĄCE WODY MINERALNE

Bardzo wiele gorących wód mineralnych (szczaw, siarkowodorowo-węglanowyeh, chlor­kowych, siarczanowych, zawierających duże ilości żelaza, aluminium, a czasem i arsenu) znajduje się na obszarach z czynnymi wulka­nami; w Związku Radzieckim występują one na południowym wschodzie Kamczatki i na Wyspach Kurylskich.Na obszarach aktywnych wulkanicznie i mło­dych (w geologicznej skali czasu) występują gorące źródła o temperaturze 70—90°C. Są to wody szczelinowe, których wypływ na po­wierzchnię związany jest z głębokimi pęknię­ciami w skorupie ziemskiej w ostatniej fazie orogenezy alpejskiej, która trwa do dziś. Niekiedy wody te wypływają z bardzo dużych głębokości. Przypuszcza się, że powstają one z wód pochodzących z opadów atmosferycz­nych, które szczelinami przeniknęły w głąb skorupy ziemskiej. Istnieje też hipoteza, że w tworzeniu tych wód bierze udział nie woda powierzchniowa, ale tzw. woda juwenilna, po­wstająca z pary wydzielanej przez magmę przy jej ochładzaniu, kiedy w szczelinach Ziemi styka się ona z chłodniejszymi skałami.