BARDZO CENNE ŹRÓDŁA

Bardzo cenne źródła wód kwasowęglowych o    różnym składzie występują na obszarach, gdzie znajdują się młode (w geologicznym ro­zumieniu tego terminu) skały magmowe. Roz­topione skały magmowe wnikając w warstwę skał osadowych powodują wytwarzanie się dwutlenku węgla. Przebija się on ku powierz­chni Ziemi, rozpuszczając się w podziemnych wodach o różnych temperaturach i różnym składzie chemicznym (chlorkowo-sodowe, chlorkowo-siarczanowo-sodowe i inne).W wodach kwasowęglowych wytrącają się w postaci nierozpuszczalnego osadu sole wap­nia, magnezu, żelaza itd. Osiadają na ciele osób kąpiących się, na ścianach wanien, basenów. Wokół tych wód swobodnie wypływających na powierzchnię tworzą się warstwy osadowe wę­glanu wapnia. Zjawiska prowadzące do powstania źródeł wód mineralnych, na które wyżej zwróciliśmy uwagę, bezpośrednio czy przynajmniej pośred­nio związane są z procesami górotwórczymi. Ale przecież wody mineralne występują też bardzo często na terenach nizinnych. Powstaje pytanie: jakie jest pochodzenie tych wód?