MINERALIZACJA WÓD

Dzięki badaniom prowadzonym na dużej czę­ści europejskiego terytorium Związku Radziec­kiego wiemy, że na obszarze około 700 000 km2, obejmującym Wołogdę, Jarosławl, Moskwę — znajduje się zbiornik wód podziemnych. Już  w XIX wieku wysunięto hipotezę, że woda, któ­rą są nasiąknięte warstwy starych skał zalega­jące w tym rejonie, stanowi pozostałość mórz, które kiedyś (około 500 min lat temu) rozcią­gały się tu. W nich osadzały się stopniowo co­raz to nowe skały wapienne, w pory których wchodziła morska woda. Mineralizacja wód w takim przypadku często bywa dosyć duża (200—600 mg na 1 1, a nawet więcej). Te „pod­ziemne morza” zostały odkryte na dużej po­wierzchni od Wołogdy do Moskwy i dalej na południe, a także w okolicach Ałma Aty i Guriewa (nad Morzem Kaspijskim). Wody mórz podziemnych nazywane są międzywarstwowymi. Skupiają się one -zwykle w poziomo ułożonych warstwach składających się z piasku, żwiru i spękanych wapieni, w których ulegają mine­ralizacji.